Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens

Ingrid Mertens
Acupunctuur en Shiatsu
Vaareindseweg 70
4839 AR Breda

Tel: 0612922388

www.acupunctuurinbreda.nl

Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), die vanaf 25 mei 2018 in werking is getreden, gaat over de wet op de privacy. Dit is een aangescherpte wetgeving ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Ik hecht veel waarde aan je privacy en ga hier zorgvuldig mee om.

Je privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, vanuit mijn rol als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Ook dit gebeurt alleen na jouw toestemming.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard. Dit conform de eisen in de Wet op de Geneeskundig Behandelingsovereenkomst.

Privacy op de factuur

Om te zorgen dat je de factuur kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar, moet de factuur een aantal gegevens vermelden. Deze gegevens zijn onder andere:

  • je naam, adres en woonplaats;
  • je geboortedatum;
  • de datum van behandeling;
  • een korte omschrijving van de behandeling;
  • de kosten van de behandeling.
Privacy op het internet

Neem je via de website contact met me op? Dan vraag ik je om je naam en e-mailadres. Deze gegevens gebruik ik alleen voor het beantwoorden van je contactverzoek. Voor de facturatie van je behandeling maak ik gebruik van mailverkeer. Na de behandeling stuur ik de declaratie naar het door jou opgegeven e-mailadres.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik behoud me het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ingrid Mertens – Acupunctuur en Shiatsu en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@acupunctuurinbreda.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik je graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Of wil je meer weten over het privacybeleid in algemene zin? Neem dan gerust contact met mij op.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-07-2019.

Lid beroepsvereniging NVA: D4046

BIG- registratie: 09006607330

Kvk: 20152629

 

BTW nummer: 139680123

AGB- code acupuncturist: 90059525

AGB-code praktijk: 90059526

Neem contact met mij op

Heb je vragen? Of wil je graag een afspraak maken? Laat het me weten! Je kunt me bereiken via het contactformulier. Bellen kan natuurlijk ook.

Vaareindseweg 70, Breda